Visa artiklar

UTSLÄPPSHANDELREGISTRET

Med hjälp av utsläppshandelsregistret sköts registreringen, innehavet, överföringen, annulleringen och överlämnandet av EU:s utsläppsrätter och Kyotoprotokollets utsläppsenheter. År 2012 slopades de separata, sammanlänkade nationella registren inom hela Europeiska unionen och man införde ett gemensamt unionsregister.

Unionsregistret består av egna delar för de olika länderna. Energimyndigheten är den nationella administratören för Finlands del. Till den nationella administratörens uppgifter hör bland annat öppnande av konton och administrativa uppgifter som hänför sig till byten av ombud, gratis tilldelning samt rådgivning och information gällande registret.

Varje verksamhetsutövare ska ha ett depåkonto för varje anläggning som har ett utsläppstillstånd. Likaså ska varje luftfartygsoperatör som omfattas av utsläppshandeln ha ett eget depåkonto i unionsregistret. Utöver dessa innehåller unionsregistret kontrollörskonton samt olika frivilliga handelskonton.