Visa artiklar

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet är ett nytt stödsystem i Finland där vissa industrisektorer kompenseras för den förhöjning av elpriset som följer av handeln med utsläppsrätter. Kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter föreskrivs i lagen (138/2017), som kompletterats med statsrådets förordning (311/2017). Europeiska kommissionen har godkänt stödsystemet genom sitt beslut 5.4.2017 (SA.44378). 

Systemet med kompensationsstöd är tidsbundet och kopplat till den pågående perioden för utsläppshandel. Stödet kan beviljas utifrån uppgifter för 2016–2020 och utbetalas alltid retroaktivt under det år som följer på granskningsåret.

Stöd betalas till de sektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage och som definieras i bilaga 1 till kompensationslagen. Energimyndigheten fungerar som ansvarig myndighet för stödsystemet och behandlar stödansökningarna och fattar beslut om beviljande och utbetalning av stöd. Energimyndighetens beslut är avgiftsbelagda.

Beloppet av det kompensationsstöd som beviljas grundar sig på den sökandes elförbrukning, som beräknas utifrån antingen tonbaserad tillverkning av produkten eller elförbrukningen vid tillverkningen. Stödbeloppet påverkas dessutom av priset på en utsläppsrätt. Den el som stöds ska ha förbrukats i anknytning till produktion av en stödberättigande produkt och koldioxidkostnaden ska ingå i priset. Stöd beviljas inte om anläggningen som ansöker om stödet har tagits ur drift.

De erforderliga uppgifterna i ansökan om kompensationsstöd ska kontrolleras av tredje part.

Tidpunkt för inlämning av ansökan

En ansökan om stöd ska lämnas till Energimyndigheten senast den 30 april året efter granskningsåret.

Tidsfristen för ansökan om stöd för granskningsåret 2016 har utgått den 30 september 2017.

För att kunna använda SATU-systemet ska den som ansöker om stöd skicka myndigheten grunddata om anläggningen samt befullmäktiga personer att använda systemet.

Grunddata lämnas och befullmäktigande görs genom att fylla i grunddatablanketten och fullmaktsblanketten. Dessa ska skickas till Energimyndigheten på kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Det rekommenderas att blanketterna lämnas in så fort som möjligt, så att Energimyndigheten kan behandla dem under sommaren.

Energimyndigheten informerar om förutsättningarna och tidsplanen för ansökan och beviljande av stöd på sin webbplats och i meddelanden.

På Energimyndigheten sköts kompensationsstödet av en kompensationsgrupp vars kontaktuppgifter finns här. Du kan också nå kompensationsgruppen per e-post på kompensaatiotuki@energiavirasto.fi