Visa artiklar

Energimyndighetens uppgifter inom utsläppshandeln

Energimyndigheten innehar rollen som utsläppshandelsmyndighet i Finland enligt utsläppshandelslagen (311/2011). Utsläppshandelsmyndighetens uppgift är att fungera som tillstånds-, register- och tillsynsmyndighet.

I en tillståndsmyndighets uppgifter ingår att behandla ansökningar om utsläppstillstånd samt bevilja tillstånden. Dessutom godkänner Energimyndigheten de i Finland verksamma utsläppshandelskontrollörerna. Vid behov kan Energimyndigheten se över tillstånden och villkoren eller återkalla tillstånden.

Som registermyndighet upprätthåller Energimyndigheten utsläppshandelsregistret i Finland. Det hör till registermyndighetens uppgifter att säkerställa att registrering, innehav, överföring, överlämning och annullering av utsläppsrätter redovisas noggrant. I registret öppnas ett konto för varje anläggning som omfattas av utsläppshandeln, och på dessa konton bokför Energimyndigheten utsläppsrätterna enligt statsrådet beslut om tilldelning.

I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår att säkerställa att utsläppstillståndsvillkoren följs samt att övervaka det årliga inlämnandet av utsläppsrapporter och överlämnandet av utsläppsrätter. Dessutom hör det till uppgifterna att övervaka kontrollörerna. Energimyndigheten förfogar över vissa styrmedel och sanktioner i enlighet med utsläppshandelslagen. Energimyndigheten kan tillämpa de styrmedel som definieras i viteslagen för att ge tyngd åt åläggandena. Sanktionen för försummandet av skyldigheten att lämna in den årliga utsläppsrapporten är att utsläppsrätterna beläggs med överlåtelseförbud.

Om verksamhetsutövaren däremot inte överlämnar det antal utsläppsrätter som motsvarar deras koldioxidutsläpp föregående år, påför Energimyndigheten företaget en avgift för överskridning av utsläppsrätter. Även om verksamhetsutövaren betalar avgiften består skyldigheten att överlämna utsläppsrätterna. Under utsläppshandelsperioden 2008-2012 var överskridningsavgiften 100 € per ton koldioxidekvivalent.