Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Energimyndighetens utredning till arbetsgruppen för smarta nät om den rättsliga grunden för lokala energisammanslutningar

Energimyndigheten har till den av Arbets- och näringsministeriet inrättade arbetsgruppen för smarta nät tagit fram en utredning om den rättsliga grunden för lokala energisammanslutningar enligt de gällande nätföreskrifterna. Med lokala energisammanslutningar avses sammanslutningar med distribuerad produktion av el och lokal verksamhet av distributionsnätsinnehavare, leverantör eller sammanslutning.
 
Energimyndigheten har granskat frågan speciellt med hänsyn till tillståndsplikten gällande eldistribution och -leverans över fastighetsgränserna och anläggande av distributionsnät samt kraven på tillträde till nätet.
 
Enligt utredningen är det möjligt att tolka elmarknadslagens gällande bestämmelser om anslutningsledningar så att anslutningsledningen till ett kraftverk kan dras i ett internt elnät på eldriftställets fastighet eller i motsvarande fastighetsgrupp utan att verksamheten ska anses utgöra sådan nätverksamhet för vilken det krävs tillstånd. Enligt denna tolkning kan eldriftstället också kopplas med anslutningsledning till kraftverkets nät för direkt leverans av el. Enligt gällande lagstiftning krävs för anläggning av en anslutningsledning med lägre spänning än 110 kV ändå distributionsnätsinnehavarens samtycke. 
 
Energimyndigheten gör det vidare gällande att det genom införande av särskilda bestämmelser i elmarknadslagen om en separat elledning mellan elproduktion och eldriftställe kan vara möjligt att förenkla nätföreskrifterna för lokala energisammanslutningar i förhållande till elmarknadsdirektivet. Införande av föreskrifter för separata ledningar kan i sin mest utvidgade form dock leda till problem med så kallade fripassagerare. Därför bör man bedöma effekterna av lokala energisammanslutningar som använder den separata ledningen på avståndsoberoende prissättning samt på prissättningen på elöverföringen speciellt i glesbygder.
 
Energimyndigheten konstaterar vidare i utredningen att skyldigheten att utveckla nätet inte skulle tillämpas på de separata ledningar och anslutningsledningar som inte omfattas av nätinnehavarens allmänna skyldigheter. Det innebär att de tekniska lösningarna och driften av ledningarna skulle bero på de lösningar som fastställs av den näringsidkare som hanterar ledningarna. I stor omfattning kan detta vara problematiskt med tanke på elsystemets driftsäkerhet.
 

Energimyndighetens utredning (på finska)


Mer information:

Heikki Vestman, jurist, tfn 029 5050 029.
Veli-Pekka Saajo, direktör, tfn 029 5050 023.


Visa artiklar