Web Content Display

Lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat lait. 

 

Laissa biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) säädetään biopolttoaineille ja bionesteille asetettavista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Laki on niin kutsuttu kestävyyslaki. Laki astui voimaan 1.7.2013.

Lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) tarkoituksena on edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Laki on niin kutsuttu jakeluvelvoitelaki.

Laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) säädetään valtiolle valmisteverona suoritettavasta energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta.