Web Content Display

Järeän puun tuotantotuen rajaus

Tuotantotukilaki (1396/2010) muuttui 20.3.2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Tavoitteena on varmistaa, että metsähakkeen tuotantotuki ei vaaranna metsäteollisuuden puuraaka-aineen saantia nostamalla sen hintaa.

Tuen rajausta sovelletaan vuodesta 2019 alkaen tuotetulle sähkölle ja se koskee vain kokopuu- ja rankahaketta.

Ohjeita ja linjauksia järeän puun tuotantotuesta seurantaohjeessa

Energiavirasto on laatinut sähkön tuottajille tarkoitetusta seurantaohjeesta uuden version, johon tuen rajauksen aiheuttamat muutokset on sisällytetty. Muun muassa seuraavat seurantaohjeen kappaleet on päivitetty:

·         2.3 Seurantajärjestelmän kehittäminen

·         5.3.5 Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet

·         5.3.8 Metsähakkeen alkuperän seuranta (Uusi)

·         5.3.9 Metsähakkeen alkuperän osoittaminen (Uusi)

Päivitetty seurantaohje löytyy tuotantotuen ohjeista.

Jos sähkön tuottaja haluaa täyden tuen kokopuu- tai rankahakkeelle vuodesta 2019 alkaen, tulee sähkön tuottajan hakea muutosta voimalaitoksen hyväksymispäätökseen seurantasuunnitelman osalta. Sähkön tuottaja ei siis voi saada vuodesta 2019 lähtien täyttä tukea kokopuu- tai rankahakkeen käytölle, ellei seurantasuunnitelmaan ole lisätty kokopuu- tai rankahakkeen uudet polttoaineluokat 3112a ja 3112b sekä alkuperän osoittamiseen liittyvät menettelyt.

Aikataulu

Tuen rajaus edellyttää muutoksia tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään (SATU) ja tarvittavat muutokset tullaan tekemään vuoden 2017 lopulla. Energiavirasto tiedottaa sähkön tuottajille, kun SATU-järjestelmän päivitys on valmis ja muutoshakemuksia voi jättää tuen rajaukseen liittyen.

Muutoshakemus on hyvä jättää Energiavirastolle mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.8.2018 mennessä, mikäli sähköntuottaja haluaa hakea täyden tuotantotuen kokopuu- tai rankahakkeen käytölle sähkön tuotannossa heti vuodesta 2019 alkaen. Energiavirasto ei kuitenkaan voi luvata, että kaikki kyseiseen päivämäärään mennessä jätetyt muutoshakemukset saadaan käsiteltyä ennen 1.1.2019 alkavaa tariffijaksoa.

Lisätietoja

Seurantaohjeen päivitykseen liittyvää tietoa löytyy myös aiemmin laaditusta tuen rajauksen toimeenpanoon liittyvästä seurantaohjeen luonnosversiosta ja raportista. Myös raporttiin saadut kommentit ja niistä tehty yhteenveto on luettavissa ohessa.

Luonnosversio uudesta seurantaohjeesta (28.12.2016)

Raportti metsähaketuen rajauksesta (25.11.2015)

Kommentit ja yhteenveto (2.2.2016)

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Olli Mäki, puh. 029 5050 094, olli.maki(at)energiavirasto.fi